Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

MHB Event Facilities B.V., Snekerweg 3a, 8701 PZ, Bolsward

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door MHB Event Facilities B.V., gevestigd te Bolsward, hierna te noemen MHB Event Facilities B.V, aangegaan.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van MHB Event Facilities B.V.  zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van MHB Event Facilities B.V. zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2-1 MHB Event Facilities B.V. aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van MHB Event Facilities B.V. onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door MHB Event Facilities B.V.  aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van MHB Event Facilities B.V., exclusief omzetbelasting en exclusief emballage. Gegevens in drukwerken verstrekt door MHB Event Facilities B.V. zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden MHB Event Facilities B.V niet.

Artikel 4. Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van MHB Event Facilities B.V. binden de laatste niet, voor zover ze door MHB Event Facilities B.V.  niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5. Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor MHB Event Facilities B.V. door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.

5-2 Elke met MHB Event Facilities B.V. aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat MHB Event Facilities B.V. zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie MHB Event Facilities B.V. zich zal wenden tot een Incassobedrijf aangewezen door MHB Event Facilities B.V.

 

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door MHB Event Facilities B.V. bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 6. Prijzen.

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden MHB Event Facilities B.V. niet.

6-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7. Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 8. Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van MHB Event Facilities B.V.

Artikel 9. Aanbetaling.

MHB Event Facilities B.V. is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestaties van MHB Event Facilities B.V. de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10. Leveringstermijnen.

10-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor MHB Event Facilities B.V. zijn de goederen te leveren.

10-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen

Artikel 11. Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door MHB Event Facilities B.V. aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12. Meer- en minderwerk.

12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

12-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12-3 Door MHB Event Facilities B.V. te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13. Wijziging van de opdracht.

13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoer daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan MHB Event Facilities B.V. ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door MHB Event Facilities B.V. buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14. Annuleren.

14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door MHB Event Facilities B.V. reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, als dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.

Opdrachtgever zal eveneens aan MHB Event Facilities B.V. als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht MHB Event Facilities B.V.  te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt MHB Event Facilities B.V. zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Reclame.

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, MHB Event Facilities B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering MHB Event Facilities B.V. wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15-2 MHB Event Facilities B.V. dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

15-4 Indien de reclame naar het oordeel van MHB Event Facilities B.V. c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de

 

factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. MHB Event Facilities B.V. is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

 

Artikel 16. Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17. Retentierecht.

Wanneer MHB Event Facilities B.V. goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 18. Aansprakelijkheid.

18-1 MHB Event Facilities B.V. is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

18-2 Tegen een geringe verzekeringskostenvergoeding is MHB Event Facilities BV een uitgebreide materiaalschade afgesloten voor de huurartikelen. De voorwaarden en de van toepassing zijnde clausules, uitsluitingen, verplichtingen, eigen risico’s en beperkingen van de materieelschade verzekering zijn op verzoek van de Huurder bij MHB Event Faciliites BV verkrijgbaar. Schaden en/of gebeurtenissen waarin de materiaalschade geen dekking of geen volledige dekking biedt zijn en blijven risico van de huurder.

Het eigen risico per incident bedraagt € 2500,- hiervoor is de huurder aansprakelijk.

18-3 MHB Event Facilities B.V. zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19. Overmacht.

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar MHB Event Facilities B.V.  of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van MHB Event Facilities B.V. , ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van MHB Event Facilities B.V. , dan wel in middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor MHB Event Facilities B.V.  overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. MHB Event Facilities B.V.  is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud.

20-1 Zolang MHB Event Facilities B.V.  geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van MHB Event Facilities B.V.

20-2 MHB Event Facilities B.V.  heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21. Wanprestatie en ontbinding.

21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal MHB Event Facilities B.V.   ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft MHB Event Facilities B.V.  eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die MHB Event Facilities B.V.  op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22. Betaling.

22-1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

22-2 MHB Event Facilities B.V.  is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

22-3 MHB Event Facilities B.V.  is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat MHB Event Facilities B.V.  zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 23. Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van MHB Event Facilities B.V. , indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

MHB EVENT FACILITIES B.V. , Snekerweg 3a, 8701 PZ, Bolsward

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen MHB Event Facilities B.V. , gevestigd te Bolsward, hierna te noemen MHB Event Facilities B.V.  en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Artikel 2. Kredietwaardigheid.

Elke met MHB Event Facilities B.V.  aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat MHB Event Facilities B.V.  van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat MHB Event Facilities B.V.  zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie MHB Event Facilities B.V.  zich zal wenden tot een incassobedrijf aangewezen door MHB Event Facilities B.V.

Artikel 3. Duur van de overeenkomst.

3-1 De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum en eventuele tijd, die in de overeenkomst is vermeld tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen.

3-2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van een verhuurovereenkomst voor onbepaalde tijd, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4. Levering en terugbezorging.

4-1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij MHB Event Facilities B.V.  op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan MHB Event Facilities B.V.  terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat MHB Event Facilities B.V.  zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4-2 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan MHB Event Facilities B.V.  een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van MHB Event Facilities B.V.  op verdere schadevergoeding.

Artikel 5. Leveringstermijn.

Indien MHB Event Facilities B.V.  zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal MHB Event Facilities B.V. er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 6. Personeel van MHB Event Facilities B.V. .

Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruik maakt van de diensten van werknemers van MHB Event Facilities B.V. , worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook ter zake is huurder derhalve tegenover MHB Event Facilities B.V.  aansprakelijk.

Artikel 7. Controle op goede staat van de goederen.

 

De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie worden de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 8. Verplichtingen huurder.

De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;

  1. de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen.
  2. geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.
  3. MHB Event Facilities B.V. te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
  4. aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en MHB Event Facilities B.V. te vrijwaren.
  5. onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van MHB Event Facilities B.V. te doen geschieden.

Artikel 9. Reparatie.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 10. Waarborgsom.

10-1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan MHB Event Facilities B.V.  een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.

10-2 MHB Event Facilities B.V.  behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel “Opzegging/ontbinding” lid 2 bedoeld.

10-3 MHB Event Facilities B.V.  is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens MHB Event Facilities B.V.  heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 11. Verzekering.

Tegen een geringe verzekeringskostenvergoeding is MHB Event Facilities BV een uitgebreide materiaalschade afgesloten voor de huurartikelen. De voorwaarden en de van toepassing zijnde clausules, uitsluitingen, verplichtingen, eigen risico’s en beperkingen van de materiaalschade verzekering zijn op verzoek van de Huurder bij MHB Event Faciliites BV verkrijgbaar. Schaden en/of gebeurtenissen waarin de materiaalschade geen dekking of geen volledige dekking biedt zijn en blijven risico van de huurder.

Het eigen risico per incident bedraagt € 2500,- hiervoor is de huurder aansprakelijk.

Artikel 12. Auteursrechten en vergunningen.

12-1 De kosten voor auteursrechten zoals die geheven (kunnen) worden door het Bureau van Muziek-Auteursrechten (BUMA), zullen voor rekening van de huurder/opdrachtgever zijn.

12-2 De huurder/opdrachtgever dient zelf in het bezit te zijn van de vereiste muziek- en/of dansvergunning(en) en kan zich bij het niet in bezit hebben van deze vergunningen niet beroepen op overmacht of MHB Event Facilities B.V.  hiervoor aansprakelijk stellen.

Artikel 13. Verplichtingen van de huurder/opdrachtgever

De huurder/opdrachtgever dient voor eigen rekening te zorgen dat er:

  1. een eventueel voldoende ruime podium aanwezig is;
  2. voldoende vrije elektrische stroomgroepen of krachtstroom aanwezig is, zulks op aanwijzingen van MHB Event Facilities B.V. .
  3. bij buitenoptredens te zorgen voor deugdelijke overkapping.

Artikel 14. Schade en gebreken.

14-1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan MHB Event Facilities B.V.  te melden. Zonder toestemming van MHB Event Facilities B.V.  mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

14-2 Veranderen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal MHB Event Facilities B.V.  slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

14-3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst, tenzij de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.

14-4 MHB Event Facilities B.V.  is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

14-5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 15. Aansprakelijkheid.

Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is MHB Event Facilities B.V. in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal MHB Event Facilities B.V.  ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 16. Mededelingsverplichtingen huurder.

16-1 Huurder dient MHB Event Facilities B.V.  onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige ander wijze de eigendomsrechten van MHB Event Facilities B.V.  dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere redenen heeft gestaakt.

16-2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoelt, is de huurder verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 17. Opzegging/ontbinding.

17-1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terug bezorging van de gehuurde goederen bij MHB Event Facilities B.V. , indien partijen zijn overeengekomen, dat MHB Event Facilities B.V.  bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.

17-2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van MHB Event Facilities B.V.  worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, MHB Event Facilities B.V.  gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

17-3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is MHB Event Facilities B.V.  bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

17-4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is MHB Event Facilities B.V.  gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van MHB Event Facilities B.V.  op verdere schadevergoeding.

17-5 Bij annulering van de overeenkomst, zowel mondeling als schriftelijk, zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht:

– bij annulering binnen 10 uren voor aanvang van de contractperiode zal 100% van het overeengekomen huurbedrag worden berekend

– bij annulering binnen 24 tot 10 uren voor aanvang van de contractperiode zal 50% van het overeengekomen huurbedrag worden berekend

– bij annulering binnen 48 tot 24 uren voor aanvang van de contractperiode zal 35% van het overeengekomen huurbedrag worden berekend

– bij annulering binnen 48 of meer uren voor aanvang van de contractperiode zal 15% van het overeengekomen huurbedrag worden berekend

Artikel 18. Vervanging.

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan MHB Event Facilities B.V.  terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan MHB Event Facilities B.V.  een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 19. Wijzigingen.

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken -ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt- zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 20. Retentierecht.

Wanneer MHB Event Facilities B.V.  goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 21. Betaling.

21-1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21-2 MHB Event Facilities B.V.  is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

21-3 MHB Event Facilities B.V.  is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als  buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

21-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

21-5 Uit het enkele feit dat MHB Event Facilities B.V.  zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22. Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van MHB Event Facilities B.V. , indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

Neem vrijblijvend contact op.

Elke event is uniek en vereist een andere aanpak. Graag gaan we met je in gesprek om je de juiste inspiratie te geven voor jou evenement. De koffie staat klaar!

neem contact op
of bel ons
0515-820902